วันที่ 8 มีนาคม 2567 นิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาครูในโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ร่วมกับอาจารย์สุวิมล ชูสุวรรณ

 

ความคิดเห็น