5 มีนาคม 2567 นิเทศครูคณิตศาสตร์ในโครงการพัฒนาสมรรถะครูสู่มืออาชีพ Module 3 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

 

ความคิดเห็น