อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการออกแบบการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อรองรับการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตร” (OBE: Outcome-based Education)

ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2567

วิทยากร : รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น