สาขาวิชาภาษาไทย ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรและให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย และคุณครูภาษาไทย

ในโครงการพลวัตภาษาไทย ครั้งที่ 2 หัวข้อ “วรรณคดีไทยในโลกสหสื่อร่วมสมัย”

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2567 ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ความคิดเห็น