วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินโครงการทัศนศึกษาในรายวิชาโทภาษาเขมร
ณ พิพิธภัณสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ปราสาทศีขรภูมิ และตลาดการค้าช่องจอม จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย วิชาโทภาษาเขมร)
ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ และสำนักศิลปากรที่ 10 พิมาย (ส่วนพื้นที่ปราสาทศีขรภูมิ) ในการอำนวยความสะดวกและอนุญาตให้คณะเดินทางเข้าชมสถานที่
วิทยากรนำชมและบรรยายความรู้: คุณกรภัทร์ สุขใหญ่ เจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์ฯ

ความคิดเห็น