เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ “ด้วยพระบารมีจึงมีราชภัฏ” วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

ความคิดเห็น