นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ภาคการศึกษาที่ 2/2566 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนนางรอง
2. โรงเรียนอนุบาลนางรอง
3. โรงเรียนนางรองพิทยาคม
4. โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์

ความคิดเห็น