วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยชมรมพุธศาสตร์ ทางก้าวหน้า

ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น