กรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2566

ห้อง 230201 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น