วันที่ 12 ตุลาคม 2566

นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับภาค ผ่านอินโฟกราฟิก สำหรับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลได้รับทราบ ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น