เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมความผูกพัน สานสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
(งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์)
วันที่ 27 ธันวาคม 2566

ความคิดเห็น