เยี่ยมค่ายลูกเสือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C) และวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C)
General Information Course & Senior Scout Basic Unit Leader Training Course รุ่นที่ 1

ความคิดเห็น