นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 ได้แก่นายบุณฑฤก สีหาบุตโต
เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง การพัฒนานิทรรศการเทิดพระเกียรติในรูปแบบเมตาเวิร์ส โครงการพระราชดำริฝนหลวง
ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12
ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ความคิดเห็น