เป็นกรรมการคุมสอบการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ประจำปี 2567 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 25)

 

ความคิดเห็น