ฟังบรรยาย GE Talk ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 หัวข้อ “AI กับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ความท้าทายใหม่ของการศึกษาไทย”

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ นายกสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธ์ สติมั่น ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.  โดย เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

รับชมผ่าน Facebook Thai GE Network: https://www.facebook.com/GENetworkThailand

 

ความคิดเห็น