วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกิจกรรมการจัดนิทรรศการและนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 อาคาร 19 ชั้น 2
 

ความคิดเห็น