กำรจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงสร้างความเข้ำใจและค้นหาสภาพปัญหาความต้องการวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารบ้านหนองบัวลองและบ้านหนองบัวลี ตำบลไทยสามัคคี
ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยด้วยการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
สนับสนุนโดยทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2567
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567
ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวลอง ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น