วันที่ 2 มีนาคม 2567 เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 3 ณ ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร เพื่อร่วม PLC กับครูในจังหวัดบุรีรัมย์ แยกตามกลุ่มสาระ

ความคิดเห็น