อบรมวิชาการทางด้านวิศวกรรมโยธาแบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “มาตรฐานการสำรวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ” ฉบับขยายความมาตรฐานของ วสท. บูรณาการกับระเบียบของหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 1 มีนาคม 2567  เวลา 16.30 – 18.00 น. ระบบ Zoom Meeting ได้ที่ Link นี้ https://kku-th.zoom.us/j/97456322303  โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความคิดเห็น