ขอแสดงความยินดีกับผลงาน
🏆 Best of Track Award : Information Technology🏆
“การพัฒนาแอปพลิเคชันแชตบอตสำหรับงานบริการนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
.
🏆 Runner Up of Track Award : Information Technology🏆
1. “เว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับการวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้เข้าชมผ่านการแสดงความคิดเห็นในวีดีโอยูทูป”
จาก คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. “เว็บไซต์แดชบอร์ดเพื่อแสดงปริมาณการใช้น้ำและแผนผังมิเตอร์วัดน้ำ”
จาก คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
3. “ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกอาชีพสำหรับผู้พิการ ด้วย Case-Based Reasoning”
จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. “แอปพลิเคชันติดตามชีวิตครอบครัว”
จาก คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความคิดเห็น