ขอขอบคุณเจ้าภาพผู้จัดงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเชิญเป็นกรรมการประจำห้อง Session Chairs การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (The 12th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUC2 2024) ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความคิดเห็น