17 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวิทยากรโครงการรูปแบบการพัฒนาครูโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School-based) และระบบพี่เลี้ยงคู่ร่วมพัฒนา(Coaching and Mentoring) หัวข้อนวัตกรรมกาแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วย Bar Model ให้กับครูโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 8 โรงเรียน ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น