วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าร่วมโครงการ : การใช้กระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อยกระดับนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทสื่อการเรียนการสอน ในจังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิศวกรสังคมคณะครุศาสตร์ และโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ ซึ่งเป็นการผลิตสื่อการเรียนการสอนไปใช้ในห้องเรียนตามรายวิชาที่พบว่านักเรียนมีปัญหามากที่สุดและมอบสื่อการสอนให้แก่โรงเรียน เพื่อใช้ในการสอนต่อไป

ความคิดเห็น