• การปาถกฐาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนพลังทางสังคมด้วย BCG Model สู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Using the BCG Model to Drive Social Power toward Value Creation via Creative Economy)
    .
    โดยนางศุภมาศ อิสรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
    .
    Link : https://www.youtube.com/live/H7XsxhrPgAA?si=B8AinzPoan6dMPLP

ความคิดเห็น