การแสดงศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติมหามงคล ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ความคิดเห็น