การบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อน Soft Power ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์รองรับการส่งเสริม ความเป็นไทยสู่สากล”
.
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหาร และจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
.
Link : https://www.youtube.com/live/H7XsxhrPgAA?si=B8AinzPoan6dMPLP
.

ความคิดเห็น