เข้าร่วมโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Faculty practice for smoke cessation ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการช่วยเหลือบุคคล(กลุ่มเปราะบาง) ในการเลิกบุหรี่ ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง จังหวัดนครพนม จัดโดยเครือข่ายพยาบาลเพื่อควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความคิดเห็น