นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ออนไลน์) นักศึกษาปีที่ 4 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ   จำนวน 3 คน ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ความคิดเห็น