กิจกรรมสื่อ..สานสัมพันธ์ และแถลงข่าวงาน BRICC Festival 2024

             งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม สื่อ…สานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวขอบคุณและกล่าวต้อนรับสื่อมวลชน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 60 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชน เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 7” กิจกรรมภายในงานเป็นการร่วมพบปะ พูดคุย ให้รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ระหว่างสื่อมวลชนและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และจัดแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 7” The 7th Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival 2024 (BRICC Festival 2024) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีกิจกรรมหลักๆ ที่สำคัญประกอบไปด้วย 1. พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2. การแข่งขันทักษะวิชาการระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศจำนวน 17 รายการ โล่รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “การขับเคลื่อนพลังทางสังคมด้วย BCG Model สู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Using the BCG Model to Drive Social Power toward Value Creation via Creative Economy) 4. การประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคมรองรับการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และงานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ครั้งที่ 7 : ฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติ : The Magic Seeds 5. พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสำหรับศิษย์เก่าดีเด่น “53 ปี เพชรดีศรีราชภัฏบุรีรัมย์” 6. การแสดงศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ มหามงคล 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 7. กิจกรรม “ราชภัฏบุรีรัมย์ มินิมาราธอน” 8. การนำเสนอและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

https://www.youtube.com/watch?v=HEc35tRn2pY

ความคิดเห็น