ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 7 การขับเคลื่อนพลังทางสังคมด้วย BCG Model สู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 14-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น