เมื่อวันที่ 1-2 มกราคม 2567 ลงพื้นที่ เพื่อให้งานเป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้จึงต้องมีการลงพื้นที่กำกับติดตามงานให้เป็นไปตามแผน

ความคิดเห็น