ขอขอบคุณสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเชิญบรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อต่อยอดการพัฒนาอาชีพในการออกแบบและประยุกต์ใช้ InfoGrahpics 31 มค.- 1 กพ. 2567

ความคิดเห็น