เข้าร่วมอบรม Basic of using X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) analysis

จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567

ความคิดเห็น