ในช่วงเดือนมกราคม เข้าร่วม PLC นิเทศติดตามคุณครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง MS Teams จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งได้รับผิดชอบคุณครู สพป.บร เขต 2 กลุ่ม 4 และ สพม.บร.กลุ่ม 2 โดยเป็นอาจารย์นิเทศร่วมกับ รศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์

คำสั่ง : คำสั่ง-มรภ.บร.573-2567ตั้งกรรมการนิเทศก์ติดตามสมรรถนะครูฯ

ความคิดเห็น