นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักงานป่าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจำนวน 2 คน

ความคิดเห็น