เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integruty and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ในวันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15)

ความคิดเห็น