คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566  ณ  ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร

ความคิดเห็น