สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 2 (อาคาร 23 Rajabhat Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ติดต่อสอบถาม  https://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp?fbclid=IwAR2fy3nvXTtx_VmHhLGq-AM8-hGgU-JdJqCb2JlQLYs8snUgBYwmUwGIZrs

 

ความคิดเห็น