โครงการฟิสิกส์สัมพันธ์เป็นโครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการของเครือข่ายสถาบันผลิตครูสาขาวิชาฟิสิกส์ในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษาที่มีบุคลากรทางฟิสิกส์  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางฟิสิกส์จากแนวคิดและประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายโดยใช้กระบวนการกลุ่มคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบการสร้างทัศนคติที่ดีการแลกเปลี่ยนจะช่วยให้บัณฑิตและนักศึกษาเข้าใจแนวทางในการดำรงชีวิตและปรับตัวให้เข้ากับสภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน มีกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก การพัฒนาและยกระดับจิตใจของบุคคลให้มีความเจริญและเป็นจิตสาธารณะ เช่น การทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ภายใน และภายนอก มหาวิทยาลัยฯ  ให้สะอาด การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกและวินัยในให้กับนักศึกษา เป็นกระบวนการ จิตสาธารณะในการพัฒนาสังคมและชุมชน

ความคิดเห็น