วันที่ 6 มกราคม 2567 เข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 
โดยในช่วงเช้า รับหน้าที่เป็นพิธีกรในกิจกรรมของคณะ และช่วงบ่ายพบปะ ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ความคิดเห็น