วันที่ 5 มกราคม 2567 เป็นพิธีกรในกิจกรรมคณบดีคณะครุศาสตร์พบนักศึกษาครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting และถ่ายทอดผ่านเพจคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น