🍂อิ่มบุญแต่เช้า ….

3 มกราคา 2567 นำนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ที่ บริเวณที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น