เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 สอนในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น เป็นการเช็คชื่อแบบน่ารัก ๆ ตามความเชื่อของรุ่นที่ 1 ที่ว่า เข้าเรียนเมื่อไร เช็คชื่อถ่าบรูปในห้องเรียน ในลิฟท์ สอบผ่านวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 100% ทำตามความเชื่อ และความศรัทธา ความน่ารักและตั้งใจเรียนของนักศึกษา

ความคิดเห็น