การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากสารกำจัดศัตรูพืช กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในเกษตรกร กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านมะค่าใต้ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ลิงค์
http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/8728

ความคิดเห็น