โครงการประกวดอาคารและแม่บ้านประจำอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

รางวัลชมเชย ประเภทกลุ่มอาคารเรียน แม่บ้านประจำอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น

แม่บ้านคณะวิทยาศาสตร์

แม่บ้านคณะวิทยาการจัดการ

แม่บ้านโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แม่บ้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แม่บ้านคณะพยาบาลศาสตร์ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ประเภทกลุ่มอาคารเรียน ได้แก่

คณะครุศาสตร์ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ประเภทกลุ่มอาคารเรียน ได้แก่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทกลุ่มอาคารเรียน ได้แก่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

.

โครงการประกวดอาคารและแม่บ้านประจำอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖.

รางวัลชมเชย ประเภทอาคารสำนักงาน แม่บ้านประจำอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น

แม่บ้านสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ประเภทอาคารสำนักงาน ได้แก่

สำนักงานอธิการบดี 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ประเภทอาคารสำนักงาน

ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ประเภทอาคารสำนักงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทอาคารสำนักงาน

กองอาคารสถานที่และบริการ

.

มอบรางวัลโดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในงานปีใหม่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับอาคารและแม่บ้านประจำอาคารทุกท่าน ที่ช่วยกันรณรงค์ และ ประหยัดพลังงาน

เพื่อมหาวิทยาลัยของเรา

 

ความคิดเห็น