ประชุมคณาจารย์และปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการส่งเสริมความผูกพัน สานสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ ห้องประชุมทานตะวัน

ความคิดเห็น