ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมอบรมโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศ ติดตาม

การให้คำปรึกษา และแนะนำการจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามเกณฑ์การประเมิน วPA”

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ในรูปแบบออนไลน์

ความคิดเห็น