ร่วมทีมฝึกซ้อม ร้องเพลงมาร์ช ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต

เพื่อเตรียมการรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2566

ความคิดเห็น