วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 น.

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพครู ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

วาระการประชุม – พิจารณาโรงเรียน ครูนิเทศก์ดีเด่น / รับรองรายชื่อนักศึกษา และครูพี่เลี้ยงดีเด่น

– กำหนดการสัมมนาระหว่างฝึกฯ

– อื่น ๆ

ความคิดเห็น