เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องสายตะวันตก สาขาดุริยางค์ สาขาดนตรีสากล และสาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องสายตะวันตก สาขาดุริยางค์ สาขาดนตรีสากล และสาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องสายตะวันตก สาขาดุริยางค์ สาขาดนตรีสากล และสาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องสายตะวันตก สาขาดุริยางค์ สาขาดนตรีสากล และสาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องสายตะวันตก สาขาดุริยางค์ สาขาดนตรีสากล และสาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

ความคิดเห็น